725 tys. zł na zadania NGO
725 tys. zł na zadania NGO

 

Gmina Żukowo rozpatrzyła wnioski jakie wpłynęły w związku ze ogłoszonymi konkursami na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach kultury fizycznej, sportu, kultury i turystyki.

Łącznie wpłynęły 98 wnioski. 74 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, co dało łącznie kwotę 725 000 zł.

Na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przyznano łącznie: 142 000 zł. Na te dotyczące „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” przeznaczono 460 000 zł. 100 000 zł powędrowało do organizacji dbających o tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, a 23 000 zł przeznaczono na zadania w zakresie „Turystyki i Krajoznawstwa”.

Szczegółowe wyniki konkursów znajdują się w załącznikach poniżej.

Przypominamy, że w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowanej oferent jest zobligowany do dostarczenia aktualizacji oferty w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie. Niezłożenie wspomnianej aktualizacji w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Informacja: Urząd Gminy w Żukowie