kluby sportowe

GKS Żukowo – www.zukowogks.futbolowo.pl

Kontakt:

Prezes klubu - Piotr Sowa 501-334-502

Sekretarz oraz trener - Jacek Drążek 692-377-589

Gminny Klub Sportowy Żukowo powstał w kwietniu 2008 roku jako podmiot łączący dotychczasowe koła sportowe, które działały na terenie Gminy Żukowo. Klub składa się z różnych sekcji, do których zaliczamy piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową, judo, lekką atletykę oraz tenis stołowy. Stale są poszerzane działalności – w 2013 roku przyjęto sekcję piłki nożnej dziewcząt, która z powodzeniem występuje w rozgrywkach III Pomorskiej Ligi Kobiet. Znajdują się tu także sekcje seniorskie, by zapewni ciągłość szkolenia młodzieży przechodzącej do starszych grup wiekowych.

Gokken Chwaszczyno – www.gokken.pl

Kontakt:

Mariusz Domaradzki 503-892-233
Patryk Wendt 880-005-630
Robert Rutkowski 602-510-997
Paweł Wendt 500-185-390

Klub Sportowy GOKKEN powstał w 2003 roku, a w 2006 swoją działalność rozszerzył zarówno w samej Gdyni jak i na tereny gmin Żukowo, Szemud, Puck, Kartuzy oraz Gdańsk. Klub organizuje treningi dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także jest organizatorem obozów letnich, zimowych i biwaków integracyjnych. Klub Sportowy GOKKEN posiada licencję Polskiego Związku Karate, a kadra dysponuje wszelkimi kwalifikacjami instruktorskimi oraz pedagogicznymi.

KS Sulmin – www.kssulmin.futbolowo.pl

Kontakt:

Prezes klubu - Gabriela Wenta 604-877-788

W 2005 roku powstał Klub KS Sulmin z inicjatywy mieszkańców Sulmina. Obecnie Klub posiada drużynę Seniorów - Klasę A, Juniorów - 4 grupy w tym 3 zajmują czołowe miejsca w swojej kategorii wiekowej, kolejna najmłodsza grupa 2009 i młodsi, systematycznie trenują i biorą udział w turniejach. KS Sulmin propaguje aktywny sposób spędzania czasu wolnego organizując zajęcia z aerobiku, zumby, joggingu oraz nordic wolkingu.

Amigo Przyjaźń – www.amigo-przyjazn.futbolowo.pl

Kontakt:

Prezes klubu - Stefan Sikora 609-506-655

Kierownik - Tomasz Sikora 607-452-540

Klub założyła grupa fanów gry w piłkę nożną w 2004 roku. Założyciele musieli włożyć dużo pracy oraz poświecić swój czasu na początku działalności klubu, by mógł on funkcjonować – przede wszystkim przystosować boisko na potrzeby zawodników. Obecnie klub prowadzi dwie sekcje: Juniorów oraz Seniorów, które mają swoje mniejsze i większe sukcesy.

Morena Wega Żukowo – www.fundacjazapasyzukowo.eu

Kontakt:

602-284-193

Morena Wega to fundacja założona przez Andrzeja Wrońskiego oraz Jacka Raulina w styczniu 2009 roku. Pan Andrzej jest czterokrotnym olimpijczykiem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim – Seul -1988 oraz Atlanta 1996, mistrzem świata Tampere 1994, trzy razy mistrzem Europy, wicemistrzem i brązowym medalista, który swoim doświadczeniem dzieli się ze swoimi wychowankami. Promowanie aktywności fizycznej od najmłodszych lat pomaga spełniać marzenia dzieci – a właśnie taką możliwośc daje Morena Wega Żukowo.

KS Chwaszczyno – www.ks.chwaszczyno.pl

Kontakt:

Prezes - Janusz Płocki 501-171-203

Kierownik drużyny - Adam Tomaszewski 603-940-706

Klub sportowy „Chwaszczyno” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzącym działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Pierwsze początki istnienia drużyny piłkarskiej w Chwaszczynie miały miejsce w 200o roku. Drużyna składała się z ok. 20 osób, większość z nich była mieszkańcami Chwaszczyna. Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem tego zespołu był Jarosław Lotkowski. To dzięki niemu powstało pierwsze boisko, mieszczące się za giełda samochodową. Głównym celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców , a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Sporting Leźno – www.sportinglezno.futbolowo.pl

Prezes: Paweł Wicki

Kontakt: 661-658-891

Klub Sportowy Sporting Leźno powstał w 1995 roku z inicjatywy Romana Skibowskiego i sołtysa Grzegorza Reka. Sportowe życie Klubu skupiało się początkowo wokół remizy OSP w Leźnie. Drużyna brała udział w rozgrywkach gminnych i mistrzostwach wojewódzkiej klasy-B. Dzięki staraniom sołtysa po kilku latach Sporting miał już swoją siedzibę. Każdy mecz Sportingu był dla mieszkańców Leźna prawdziwym świętem. Awans do klasy-A był tylko kwestią czasu i tak też się stało. Klub Sportowy Sporting Leźno prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Posiada trzy grupy juniorów i drużynę seniorów. Piłka nożna była od zawsze w Leźnie najpopularniejszym sportem. Przez 20 lat istnienia Klubu przewinęło się tutaj wiele ludzi. To dzięki Klubowi wiele ludzi w ogóle wie gdzie jest Leźno.

Szkolny Związek Sportowy – www.szs.pl

Kontakt:

telefon/fax: 22 621-85-93

telefon/fax: 22 848-91-17

Szkolny Związek Sportowy to powszechne, dobrowolne i samorządne stowarzyszenie sportowo - wychowawcze uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej. Związek ten rozwija kulturę fizyczną dzieci i młodzieży, promuje zdrowy, higieniczny tryb życia. Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych oraz realizuje zadania państwa z dziedziny: edukacji, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska.

Polski Związek Wędkarski – www.pzw.org.pl

Kontakt: Koło Wędkarskie Gryf +48 603-872-406

Gdańsk, ul. Rajska 2

Polski Związek Wędkarski zrzesza 630 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem ponad 135-letniej historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego. Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. W Żukowie istnieje Koło Wędkarskie „Gryf” 

Ludowe Zespoły Sportowe – www.lzs.pl

Kontakt:
(22)631-99-20
(22)631-99-19
(22)631-82-64

Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń kul­tu­ry fi­zycz­nej. Jest po­wszech­ną or­ga­ni­za­cją dzia­ła­ją­cą w za­kre­sie spor­tu, re­kre­acji i tu­ry­sty­ki na rzecz miesz­kań­ców wsi i miast. Jest to or­ga­ni­za­cja non pro­fit. Od po­nad 65 lat suk­ces na­sze­go dzia­ła­nia opie­ra się na od­dol­nej ini­cja­ty­wie zwią­za­nych ze so­bą lu­dzi, któ­rzy w spo­rcie wi­dzą, spo­sób na po­pra­wie­nie ja­ko­ści ży­cia swo­jej spo­łecz­no­ści. Na­sza dzia­łal­ność opie­ra się na dzie­siąt­kach ty­się­cy dzia­ła­czy spor­to­wych, wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy czę­sto kosz­tem wła­sne­go cza­su wol­ne­go, kosz­tem ro­dzi­ny z pa­sją od­da­ją się dzia­łal­no­ści w LZS-ach. Przy­cią­ga­ją na bo­iska i hale spor­to­we set­ki ty­się­cy dzie­ci, mło­dzie­ży i star­szych miesz­kań­ców wsi i ma­łych mia­ste­czek. Bez nich, moż­na po­wie­dzieć bez wa­ha­nia, spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim już by nie by­ło.

Pomorska Szkoła Walki – www.pomorskaszkolawalki.pl

Kontakt:

601-431-331

Pomorska Szkoła Walki powstała z myślą o wyborze odpowiedniej techniki walki dla każdego, kto chce zdobyć umiejętności w tej dziedzinie. Jest to szkoła, która organizuje treningi z różnych form walk, zajęcia sportowe takie jak biegi, morsowanie, a także oferuje trening personalny. Zajęcia są dla dzieci, młodzieży i dorosłych by podnieść kondycję czy też zgubić wagę i poprawić sylwetkę.

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine